Tillbaka

UTVÄRDERING LÄSÅRET 2005/06

Så här besvarar du frågorna: Siffran 1 på skalan betyder sämst, siffran 5 betyder bäst. För de frågor som har andra alternativ markerar du det alternativ som passar dig bäst. I rutorna för kommentarer kan du skriva in max 250 tecken. Vill du skriva mer, skriv på separat papper och lämna till Thomas Christoffersson. Lösenordet är bara till för att vi skall se vilka som besvarat enkäten och kunna påminna. När enkäterna är klara tas alla lösenord bort.
Fråga nr. 1    

Kön?

  Man
  Kvinna

Fråga nr. 2    

Vilken linje går du på?

  Allmän
  Konst och Form
  Fritid

Fråga nr. 3    

Är du...

  Internatare
  Externatare

Först tre övergripande frågor:

  1 2 3 4 5

4  Hur tycker du att läsåret på Mullsjö folkhögskola varit som helhet?

5  Hur har dina förväntningar inför året uppfyllts?

6  Hur har undervisningens innehåll varit?

Hur tycker du att den pedagogiska miljön varit?

  1 2 3 4 5

7  Undervisningslokalernas standard

8  Datasalarna

Fråga nr. 9    

Kommentarer till frågorna 4 - 8:Här följer en rad frågor om bemötande

  1 2 3 4 5

10  Lärarnas undervisning

11  Lärarnas bemötande

12  Maten

13  Matsalen

14  Kökspersonalens bemötande

15  Städkvalitén

16  Städpersonalens bemötande

17  Vaktmästeriets service

18  Vaktmästarnas bemötande

19  Receptionen och kontorets service

20  Kontorspersonalens bemötande

21  Skolledningens (rektor och kamrer/administrativ chef) tillgänglighet

22  Lyssnar på det som framförs

23  Skolledningens bemötande

Fråga nr. 24    

Kommentarer till frågorna 10 - 23:Fråga nr. 25    

Hur många böcker har du lånat i skolbiblioteket under läsåret?

  0
  1-5
  6-

Fråga nr. 26    

Hur ofta har du läst tidskrifter i biblioteket?

  Ej tittat
  Bläddrat ibland
  Regelbundet

Hur ofta har du använt datorerna i

  Aldrig Någon gång Regelbundet

27  datasalen

28  12:an

29  bildverksta´n

30  biblioteket

Internatet (besvaras bara av internatarna)

  1 2 3 4 5

31  Standard på boenderummen

32  Standard på pentry

33  Utrustning i pentry

34  Standard på dusch/toaletter

Fråga nr. 35    

Kommentarer till frågorna 31 - 34:Fråga nr. 36    

Hur ofta har du besökt boden för rättvis handel?

  Aldrig
  Någon gång
  Regelbundet

Fråga nr. 37    

Vad tycker du om varuutbudet?

  1
  2
  3
  4
  5

Fråga nr. 38    

Hur ofta har du besökt morgonsamling/andrum

  Aldrig
  Någon gång
  Regelbundet

Frivilliga aktiviteter på skolan utanför skoltid

  Aldrig Någon gång Regelbundet

39  Besökt gymnastiksalen på fritid

40  Varit på Taizégudstjänst

41  Varit på konsert/föreläsning, t ex Hot Club de Suede, Ahn trio, Marianne Ahrne?

Fråga nr. 42    

Hur tycker du att skolans kristna grundsyn skall märkas?

  Starkare
  Svagare
  Bra som det är
  Vet inte

Fråga nr. 43    

Kommentarer till frågorna 36 - 42:Hur har informationen fungerat under året?

  1 2 3 4 5

44  Den gemensamma information i form av måndags-info och anslagstavlor?

45  Den linjevisa informationen

Fråga nr. 46    

Hur har cafeterian fungerat?

  1
  2
  3
  4
  5

Fråga nr. 47    

Har du använt dig av SYO-funktionen på skolan?

  Aldrig
  Enstaka gång
  Ibland
  Ofta

Hur bedömer du dina egna insatser under året?

  1 2 3 4 5

48  Studierna

49  Ditt eget bemötande av lärare och kurskamrater

Fråga nr. 50    

Kommentarer till frågorna 44 - 49:I måldokumentet för Mullsjö folkhögskola finns några meningar om vad skolan står för och vill arbeta utifrån. Vi vill att du för följande fyra frågor anger hur du uppfattar att vi på skolan lyckats under året.

  1 2 3 4 5

51  "Demokrati och deltagarinflytande skall vara grundläggande för utformningen av skolans verksamheter."

52  "Stor vikt läggs vid personlighetsutveckling och relationer mellan människor."

53  "Miljömedvetenhet skall prägla alla skolans verksamhetsområden vad gäller såväl yttre som inre miljö."

54  "Genom internationellt utbyte ökas förståelsen för livsbetingelserna i andra delar av världen och berikas deltagarnas eget liv. Solidaritet med andra länder skall vara en integrerad del av skolans verksamhet."

Fråga nr. 55    

Kommentarer till frågorna 51 - 54:Fråga nr. 56    

Övriga synpunkter:Tillbaka