Tillbaka

Utvärdering av handikapprogram - Verksamhet

Enligt landstingsplan 2005 – 2007 avser landstinget att under planperioden revidera det handikappolitiska programmet i samarbete med handikapprörelsen. Ett nytt program skall kunna redovisas för landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige under hösten 2006.

Inför revideringen av programmet finns det skäl att göra en utvärdering av gällande handikappolitiskt program för landstinget, vilket antogs av Landstingsstyrelsen den 30 april 1998. Syftet är att få fram synpunkter på hur programmet har tillämpats och vad som åstadkommits på handikappområdet under de gångna sju åren.

Genom utvärderingen ges förutsättningar för en bredare grund att stå på i det kommande revideringsarbetet samtidigt som denna kan utgöra en viktig del i förankringsarbetet inför införandet av det nya handikappolitiska programmet gentemot såväl berörda verksamheter, handikapporganisationer som förtroendevalda. Utvärderingen kan därmed också ses som ett led i ett systematiskt kvalitetsarbete inom landstinget. Utvärderingen sker efter genomförd enkät ställd till verksamhet, förtroendevalda, handikapporganisationer som andra berörda. Enkäten genomförs under vecka 40-41 2005.

Inför revideringen av det handikappolitiska programmet (handikapprogrammet) är det av stor vikt att få svar på följande frågor. Kontakta oss gärna om du har frågor om enkäten.

Välkommen med ditt svar på enkäten senast fredagen den 14 oktober 2005.

Med vänliga hälsningar

NN                                                            NN

telefon                                                        telefon

mailadress                                                  mailadress


Vem svarar?
Skriv ditt namn här.
Vilken verksamhet representerar du?


Har du läst handikapprogrammet, som antogs av Landstinget 1998?

Ja Nej

Kommentarer och förslag
(Skriv högst 250 tecken)

     

Har handikapprogrammet funnits med som en av grundpelarna i arbetet när ni formulerade mål och delmål inom verksamheten?

Ja Nej Vet inte

Kommentarer och förslag
(Skriv högst 250 tecken)

     

Har ni följt upp dessa mål och delmål inom verksamheten med utgångspunkt från målen i handikapprogrammet?

Ja Nej Vet inte

Kommentarer och förslag
(Skriv högst 250 tecken)

     

Vad tycker ni att ett handikapprogram ska innehålla för att vi aktivt ska kunna arbeta efter det?
(Skriv högst 250 tecken)
(Fortsättning, skriv ytterligare högst 250 tecken)
     

Tillbaka