Tillbaka

Enkät - Upplevelseturism och Interaktiva media


Fråga nr. 1    

Inom vilket område är du verksam i första hand? (Möjligt att markera flera alternativ)

  Besöks- och turismnäringen
  Interaktiva media
  Lärare/student inom området interaktiva media
  Lärare/student inom området turism


Fråga nr. 2    

Följande sju frågor besvaras av dig som deltagit i seminarium. Om du enbart deltagit i idétävling fortsätter du med fråga 9.

Beskriv syftet med seminariet/seminarierna du deltagit i? (Möjligt att markera flera alternativ)

  Redovisa/sprida ny kunskap för att stimulera utvecklingen av turismnäringen
  Stimulera användning av interaktiva lösningar och därigenom utveckla turismnäringen
  Öka företagssamarbetet mellan turismnäring och interaktiva media


Fråga nr. 3    

Varför har du deltagit i seminarium/seminarier och vad ville du få ut av att delta?

  Öka min kunskap; om turismnäringen eller som en del i min omvärldsbevakning
  Få kunskap om hur interaktiva media kan användas inom turismnäringen
  Få kunskap för att utveckla den verksamhet som jag arbetar med
  Få kunskap om hur interaktiva lösningar kan användas för utveckling av min verksamhet


Fråga nr. 4    

Anser du att dina syften med att delta i seminariet/seminarierna uppnåtts?

  Ja
  Nej, inte alls
  Nej, men min kunskap ökade; när det gäller turismnäringen eller omvärldsbevakning
  Nej, men fick kunskap om hur interaktiva media kan användas inom turismnäringen
  Nej, men fick kunskap för att utveckla den verksamhet jag arbetar med
  Nej, men fick kunskap om hur interaktiva lösningar kan användas i vår verksamhet


Fråga nr. 5    

Vad har seminarierna gett dig? (Möjligt att markera flera alternativ)

  Kontakter/kunskap om hur Högskolan kan nyttjas för att utveckla turismnäringen
  Kunskap om hur Högskolan kan nyttjas för utveckling av min verksamhet
  Möjlighet att etablera samarbete med Högskolan för att utveckla min verksamhet
  Inflytande på Högskolans utbildning och forskning inom turismnäring/interaktiva media
  Insikt om hur interaktiva media kan användas inom turismnäringen
  Insikt om hur interaktiva media kan användas i min verksamhet
  Insikt hur min organisations kunnande om interaktiva media kan nyttjas i turismnäringen
  Kontakter med turismnäringen/företag inom interaktiva media
  Ingen ny kunskap


Fråga nr. 6    

Anser du att det finns anledning att fortsätta att genomföra seminarier av den typ som hittills genomförts? (Fler än ett ja-alternativ kan markeras)

  Nej
  Ja, med nuvarande inriktning och innehåll
  Ja, med större tonvikt mot att koppla ihop turismnäringen och interaktiva media
  Ja, med större tonvikt vid att utveckla turismnäringen
  Ja, men jag föredrar workshops (färre föreläsningar och mer diskussion)


Fråga nr. 7    

Kommer du att delta i framtida seminarier, om seminarierna fortsätter?

  Ja
  Nej


Fråga nr. 8    

Hittills har deltagandet i seminarierna varit gratis, skulle du delta om en deltagaravgift togs ut?

  Ja
  Ja, under förutsättning att avgiften inte överstiger 300-500 kr
  Ja, under förutsättning att avgiften inte överstiger 1 000 kr
  Ja, under förutsättning att avgiften inte överstiger 2 000 kr
  Nej


Fråga nr. 9    

Följande sex frågor besvaras av dig som deltagit i idétävlingen 2005/2006

Beskriv syftet med idétävlingen/-tävlingarna du deltagit i? (Möjligt att markera flera alternativ)

  Utveckla nya företag och/eller tjänster inom turismnäringen
  Utveckla idéer som kan utvecklas till tjänster och företag inom turismnäringen
  Att koppla ihop turismnäringen och interaktiva media


Fråga nr. 10    

Varför deltog du/ni i idétävlingen/-tävlingarna?

  Hade en idé om en tjänst/verksamhet inom turismnäringen som jag ville få prövad
  Ville etablera ett företag och ville få affärsidén prövad
  Ville testa idé om hur interaktiva lösningar kan användas i turismnäringen


Fråga nr. 11    

Hur påverkades du/ni av inbjudan till idétävlingen?

  Inbjudan inspirerade utvecklingen av vårt tävlingsbidrag
  Inbjudan fick oss att utveckla vår grundidé vilket vi annars inte skulle ha gjort
  Vi hade genomfört vår idé till verksamhet även om vi inte deltagit i tävlingen


Fråga nr. 12    

Gick du/ni till final i idétävlingen?

  Ja
  Nej


Fråga nr. 13    

Vad har hänt med tävlingsbidraget?

  Har utvecklat bidraget till färdig tjänst/färdigt företag
  Har fortsatt att utveckla bidraget men det är ännu inte färdigt
  Har inte fortsatt att utveckla bidraget p g a tidsbrist
  Har inte fortsatt att utveckla bidraget p g a svårigheter att få finansiering
  Har inte fortsatt att utveckla bidraget men har utvecklat andra idéer


Fråga nr. 14    

Bör man anordna fortsatta tävlingar?

  Nej
  Ja, med samma inriktning och innehåll
  Ja, men mer riktade tävlingar (t ex mobillösningar inom turismnäringen)
  Ja, men klassuppdelade (t ex företag/företagare och studenter/lärare)
  Ja, men utan krav på att interaktiva lösningar ska användas


Fråga nr. 15    

Var vänlig och skriv din E-mailadress nedan! (Obligatorisk uppgift)
Tillbaka