Tillbaka
Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005

Enkäten syftar till att utvärdera delprojektet och särskilt handledningen och tillsynskampanjen. Den syftar även till att uppgifter om avloppsanläggningar i länet ska kunna sammanställas. Enkäten består av fyra delar A - D: GÖR SÅ HÄR Svara genom att skriva in uppgifter eller i vissa frågor genom att markera svarsalternativ. Ni kan rulla genom enkäten först om ni vill ha en överblick över vad vi frågar om. Det går att svara på frågorna i valfri ordning, men det är nog enklast att ta dem från början. Längst ner i enkäten finns tre alternativ: ENKÄTEN BESVARAS SENAST 31 MAJ 2006
För Miljösamverkans projektgrupp avlopp
Lasse Lind, projektledare, lind.lasse@telia.com
Kommun


Uppgiftslämnare, namn


Tel


E-post


Om ni inte deltagit i delprojektet, eller närmare tagit del av handledningen besvarar ni endast vissa frågor. Annars besvarar ni hela eller större delen av enkäten.

  Vi besvarar bara fråga 1, 8 och 9 (och ev. 13 - 15, övr. synpunkter)
  Vi besvarar hela eller större delen av enkäten


A Inspektioner och inspektionsresultat

Fråga 1

Har ni inspekterat avloppsanläggning(ar) >25 pe under kampanjtiden (fr.o.m. september 2005 fram till enkäten besvarats)

  Ja
  Ja och vi planerar att fortsätta inspektionerna efter kampanjtiden

  Nej
  Nej men vi planerar att börja inspektionerna efter kampanjtiden

     Fråga 2


Antal inspekterade anläggningar och typ av anläggning

Kategori Huvudsaklig kategori. Räkna varje anläggning bara en gång. Små C-anläggningar (26 - ca 200 pe) Antal inspekterade Övriga C-anläggn.(ca 201 - 2000 pe) Antal inspekterade B-anläggningar (d.v.s. >2000 pe) Antal inspekterade
Platsbyggda verk (kategori 1a)


Prefabricerade (kategori 1b)


Infiltration eller markbädd (kategori 2a)


Kompaktfilter (kategori 2b)


Våtmark, biodamm etc (kategori 3)


Enbart slamavskiljning


Ev. kommentar
     Fråga 3


Vad betjänar de inspekterade anläggningarna? Och vem driver dem? (Kommun = Gatukontor, VA-avdelning eller motsvarande eller kommunalt bolag)

Vad Huvudsakligen. Räkna varje anläggning bara en gång. Huvudman Kommun Antal inspekterade Annan huvudman Antal inspekterade
Tätort

Permanentbostäder (grupp eller flerbostadshus utanför tätort)

Fritidshus

Skola, vårdhem, kursgård, pensionat eller liknande

Församlingshem, bygdegård, idrottsanläggning eller liknande

Camping, gästhamn, marina eller liknande

Annat (specificera nedan):

Annat:


Ev. kommentar
     Fråga 4


Hur bedömer ni de inspekterade avloppsanläggningarna i följande avseenden.

Ange en siffra för antalet inspekterade anläggningar som svarar mot respektive bedömning.
1 = Mycket bristfälligt/avviker mycket - 5 = Föredömligt/stämmer helt
X = Frågan inte medtagen i inspektionen eller kan inte bedömas (ange antal också här)

Fråga / Bedömning

X

1

2

3

4

5

Allmänt skick och utformning
Avseende platsbyggda verk (= kategori 1a)


Dito avseende prefabricerade verk (kategori 1b)

Dito avseende markbäddar, infiltration och kompaktfilter (kategori 2a och 2b)

Dito avseende övriga kategorier (kategori 3 och eventuellt annat)

Denna och följande rader avser oavsett kategori
Är anläggningen dimensionerad för det antal pe som är anslutna?


Egenkontrollen i stort

Utförs provtagning i den omfattning som är obligatorisk för anläggningen

Provtagningspunkt för utgående vatten rätt placerad/utformad

Flödesmätning rätt placerad/utformad

Rutiner för rengöring av provtagnings- och flödesmätningsutrustning

Egenkontrollen av ledningsnätet

Ledningsnätets skick och utformning (inläckage, påkopplat dagvatten och andra brister)

Arbete för minskad energiförbrukning och ökad resurshushållning?

Eventuella andra vanliga problem/brister. Beskriv kortfattat.


Ev. kommentar
     Fråga 5

Oväntade brister. Har ni påträffat någon/några brister som ni kanske inte väntat er hitta, och som det kan vara bra att uppmärksamma inför kommande inspektioner? Beskriv i så fall här. (Ni kan även ta upp sådant som också rapporteras ovan om ni vill)     Fråga 6

Tillsynens betydelse. Har ni märkt skillnader i brister på anläggningar som ni inspekterat tidigare och nu inspekterat igen, jämfört med sådana som nu inspekterats första gången

  Ja, anläggningar som inspekterats tidigare har inte så mycket brister
  Nej, vi ser just ingen skillnad mellan dem vi inspekterat tidigare och dem vi inspekterat första gå
  Vi har inte underlag för att kunna göra sådana jämförelser

Ev. kommentar
     Fråga 7

Tillsynsingripanden, föranledda av inspektionerna under kampanjtiden . Har det i något eller några fall tagits, eller kommer troligen att tas, beslut om miljösanktionsavgift, förelägganden eller åtalsanmälan?

  Ja
  Nej
  Vet inte

Om Ja, ange antal och kortfattat vad det avser. Om förelägganden, ange om det är med vite eller ej.
     
B Vad finns i kommunen? (Tillsynsregister, inventering)

Fråga 8


Avloppsanläggningar >25 pe som nu finns i ert tillsynsregister.

Anläggningarna redovisas dels i 8a, dels i 8b
(Kommun = Gatukontor, VA-avdelning eller motsvarande eller kommunalt bolag)
8a Vad betjänar de? Huvudsakligen. Räkna varje anläggning bara en gång.
Huvudman

Kommun
Antal anläggningar

Annan huvudman
Antal anläggningar
Tätort

Permanentbostäder (grupp eller flerbostadshus utanför tätort)

Fritidshus

Skola, vårdhem, kursgård, pensionat eller liknande

Församlingshem, bygdegård, idrottsanläggning eller liknande

Camping, gästhamn, marina eller liknande

Annat: (specificera nedan)

Annat:8 b. Hur stora är de?

Kategori

Storlek
1a, 1 b
Antal
2a, 2b
Antal
3 och övr.
Antal
26 - 200 pe


201 - 2000 pe


> 2000 pe


Ev. kommentar
     Fråga 9

Tillsynsregistrets tillförlitlighet avseende avloppsanläggningar >25 pe och inventering

  Bedöms som komplett och var så redan före september 2005
  Bedöms som komplett, och har blivit det tack vare att vi fr o m september 2005 tagit reda på mer/inv
  Troligen inte komplett, och vi har inte inventerat något fr o m september 2005
  Troligen inte komplett ännu, men har kompletterats fr o m september 2005
  Vet inte alls

Ev. kommentar
     
C Omdömen om delprojektet och dess material

Fråga 10

Har deltagande i inspektionskampanjen gett er erfarenheter och kunskaper så att ni känner er bättre rustade för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe framöver?

  Ja
  Nej
  Vet inte
  Vi deltog inte i inspektionskampanjen

Ev. kommentar
     Fråga 11

Betygsätt Miljösamverkans stöd för er tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe på en skala mellan 1 - 5 (där 5 är högsta betyg).

Avser sammanvägd bedömning av handledningen, upptaktsdag samt övrigt stöd från projektgruppen.
(Besvaras inte om ni knappast alls tagit del av material m.m. och därför inte kan betygsätta det.)

1
2
3
4
5

Ev. kommentar
     Fråga 12

Eventuella synpunkter på olika delar i Miljösamverkans "Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe"

Del 3 Avloppsanläggningar


Del 4 Lagstiftning och miljömål


Del 5 Tillsyn


Bil. 2 Granskning och handläggning av anmälningsärenden


Bil. 3 Checklistor för inspektion


Bil. 4 Provtagning, flödesmätning och andra kontroller


Bil. 7 Mallar för inspektionsrapporter


Bil. 8 Information till verksamhetsutövare om egenkontroll


Övriga delar och bilagor     
D Övriga synpunkter (på regler, central tillsynsvägledning eller annat)

Fråga 13

Behov av förändringar i lagstiftningen om avloppsanläggningar?Fråga 14

Behov av förändringar i den centrala tillsynsvägledningen om avloppsanläggningar?Fråga 15

Eventuella andra synpunkter
     


Tack för hjälpen!
Vi återkommer med slutrapport.
Projektgrupp avloppKategoriindelning av avloppsanläggningar

Använd webbläsarens bakåtpil för att fortsätta besvara enkäten

1. Avloppsreningsverk. Kan delas in i
1a. Platsbyggda avloppsreningsverk, med mekanisk samt kemisk och/eller biologisk rening. Kommunala avloppsverk, utom en del mindre anläggningar, hör i allmänhet till denna kategori.
1b. Prefabricerade mindre avloppsreningsverk, med mekanisk samt kemisk och/eller biologisk rening. ”Minireningsverk” eller ”paketreningsverk”
2. Filtertekniker, ibland som komplement, efterpolering, till annan anläggning. Kan delas in i
2a. Markbäddar och infiltrationsanläggningar.
2b. Kompaktfilter, d.v.s. filter med artificiellt material
3. Biodammar, våtmarker, rening i vegetation genom bevattning m.fl. ”naturnära” tekniker. Ofta som komplement, efterpolering, till annan anläggning.

Tillbaka