Startsida, SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter
Webbenkäter hos kunder

Logga in

Vi utför enkätprojekt med bl.a. webbenkäter efter Ditt önskemål. Läs mer!
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få
prova på SISS samt köra i SISS-server.

SISS - Swedish Interactive Statistical System

SISS är ett generellt datorprogram både för enkät- och statistikanalys. Det finns ett flertal moduler utvecklade särskilt för bearbetning av enkäter men kan även utnyttjas för mer avancerade statistiska analyser.

Vid analys kan du bl.a. använda dig av frekvenstabeller och enkätdiagram. För den som vill gå ett steg längre finns dessutom ytterligare analysmoduler för t.ex. olika tester.

Enkätprojekt

När du lägger in ett enkätprojekt i SISS har du tillgång till en modul för att skriva in enkätfrågor med svarsalternativ. Det är enkelt och flexibelt att skriva in, ändra, ta bort och lägga till enkätfrågor. Du kan lätt kopiera in svarsalternativ från andra frågor samt hämta in en gammal enkät för att göra om denna.

Du kan lägga in både enkla frågor om t.ex. kön och ålder som grupper av attitydfrågor med gemensam rubrik. Du kan dessutom använda prioriteringsfrågor, där man både får ge sitt omdöme om något samt ange hur viktigt det är. Du kan även skriva in texter från öppna textsvar.
Webbenkäter på Internet med SISS-server

Om de som skall svara på enkäten har tillgång till Internet kan du låta SISS skapa en webbenkät. Det enklaste sättet är då att använda sig av SISS-server, då mycket av hanteringen är automatiserad.
Detta medför att du kan genomföra projektet snabbare samt att du slipper den manuella datainmatningen. Du kan läsa mer om detta system under Webbenkäter.
Enkätformulär

När du har skrivit in frågorna med svarsalternativ i SISS kan du utnyttja en modul som skapar ett enkätformulär åt dig.

Formuläret finns som ett textdokument i ett inbyggt ordbehandlingsprogram, där du kan redigera ditt dokument. Du kan även enkelt föra över dokumentet till ditt eget ordbehandlingsprogram som MS Word. Med detta kan du skapa en pappersenkät.

Du kan här se exempel på ett enkätformulär, som skapas i SISS.

Dessa skickar du sedan ut till alla som skall svara på enkäten. När formulären kommer in skall värdena matas in i programmet.

Du kan då även utnyttja ett datakontrollsystem. Detta kontrollerar automatiskt inmatningen av data. SISS kan bl.a. kontrollera en lista av värden, min- och maxgränser, datum, texter och personnummer.


Skriva in data

Inmatning av data kan ske i ett system som visar en fråga i taget med både text till enkätfrågan och de olika svarsalternativen.
Du kan även använda ett system som i stället visar ett dataark. Då ser du en stor del av datamängden på skärmen, men inte vilket svarsalternativ varje värde betyder.
Datakontroll

Om du vill kan du även använda ett datakontrollsystem. Detta kontrollerar sedan automatiskt inmatningen av data. Du kan kontrollera min- och maxgränser, värden mot varandra, texter, personnummer, datum, lista av värden samt en ID-kontroll.

Du kan även kontrollera data i efterhand, vilket är användbart bl.a. om du har hämtat in data från andra system, samt lista och ta bort datakontroller.


Statistik

När data finns lagrad i databasen för SISS kan du direkt utföra olika typer av analyser. Här finns ett stort antal möjligheter att bl.a. bearbeta data från enkäter.
Det finns flera varianter av frekvens- och korstabeller, vilka är de viktigaste instrumenten vid analys av enkäter. Dessutom finns flera möjligheter att utföra tester och andra mer avancerade metoder.Diagram

Från ett flertal av de statistikrapporter som beräknas kan du sedan rita olika diagram. Beroende på vilken statistikrapport som är framtagen finns olika diagram tillgängliga.
Här finns både vanliga stapel- och cirkeldiagram, men också speciella enkätdiagram som Kvalitetsdiagram, Fördelningsdiagram och Prioriteringsmatris.Frekvenstabell med diagram

Ett exempel på en enkel frekvenstabell visar här den procentuella fördelningen av svaren angående frågan om öppenhet på en kurs.

Från denna tabell kan du sedan mycket enkelt rita t.ex. ett cirkeldiagram. När detta finns på skärmen har du flera möjligheter att redigera diagrammet innan du spara detta i t.ex. en Word-rapport.

Det finns även en speciell funktion för att föra över sifforna från statistikrapporten via klippbordet till Excel eller andra program för diagramritning och rita diagrammet där. Du kan då t.ex. rita ett 3-dimensionellt stapeldiagram.
Diagram på attitydfrågor

Förutom vanliga stapel- och cirkeldiagram kan du utnyttja de möjligheter som finns i SISS för att få enkätdiagram.
Om du tar fram ett Kvalitetsdiagram får du både en frekvenstabell och en kvalitetsprofil med medelvärden på en grupp av attitydfrågor.


Samma statistikrapport kan du även använda som underlag för att rita ett Fördelningsdiagram.
Här kan du visa andelen missnöjda i staplar mot vänster och andelen nöjda i staplar mot höger. Dessutom kan frågorna sorteras om beroende på svaren.

Ett annat alternativ är att du visar data med ett Frekvensdiagram.
Då får du ett diagram med liggande staplar, som visar frekvensfördelningen.


Statistikrapporter

Du kan i SISS med kommadosystemet utforma helt fria statistikrapporter. Du skriver då en kommandofil som innehåller beräkningar av t.ex. medelvärden och frekvenser.
Alla beräknade värden lagras i minnet och används sedan i en modul som skriver ut rapporten. Till denna modul skriver man även en textfil som utformar statistikrapporten som kan ha följande utseende.


Rapportsystem i SISS    11 maj 2004        Statistikrapport
Bakgrundsvariabelredovisning
           ________________________________________________________________________________
           M e d e l v ä r d e n                   Svarsfrekvens = 78 %
           ________________________________________________________________________________
           Kön    Yrke                      Landsdel
Kursutvärdering
           Man Kvin  Lär  Mål Opera Vårdbi Konto Tek Tele Konst Göta Svea Norr Alla
              na  are  are  tör träde rist niker fonist när land land land
           ________________________________________________________________________________
  Antal personer:  29  31   5   2   6   8   5   6   6   8  26  20  14  60
           ________________________________________________________________________________
Trivsel
Är du nöjd eller   3.3  2.9  3.8  3.5  2.7  2.8  3.0  2.5  3.5  3.1 3.4  2.8  3.1  3.1
inte med trivseln.

Öppenhet
Är du nöjd eller   2.6  2.5  2.6  3.0  2.5  2.9  2.4  2.7  2.8  2.1 2.5  3.0  2.0  2.6
inte med öppenheten.

Respekt
Är du nöjd eller   1.4  1.7  1.8  1.0  1.0  1.9  1.4  1.5  1.8  1.9 1.2  2.0  1.6  1.6
inte med respekten.

Bemötande
Är du nöjd eller   3.0  2.9  3.0  3.0  3.0  3.1  2.2  3.0  3.5  2.6 2.7  3.0  3.4  2.9
inte med bemötandet.

Urval på data

Innan du utför en statistisk analys kan du utnyttja de möjligheter som finns för att göra ett urval från datamängden
Du kan kombinera flera olika urval som att välja kvinnor som är lärare eller kontorister.


Beräkna nya datavärden

Du har även mycket stora möjligheter att låta SISS beräkna nya värden utifrån de inskrivna svaren på frågorna. Både de inskrivna frågorna och de nya beräknade värdena kallas i SISS för variabler.

Det finns ett stort antal olika formler eventuellt kombinerat med villkor samt möjligheter till klassindelningar.


Om du t.ex. frågar efter födelseår kan SISS beräkna åldern och från ålder sedan beräkna en klassindelad variabel för t.ex. 1-15 år, 16-25 år, 26-40 år o.s.v. Du behöver således inte klassindela ålder redan i enkätfrågan

På detta sätt kan du använda SISS för att utföra mycket komplicerade beräkningar.Datahantering

Det finns även ett flertal moduler för att hantera data på olika sätt. Du kan sortera om data eller lägga ihop datamängder.

Detta medför att man t.ex. kan lägga ihop olika enkätprojekt. Om du genomför samma enkät under flera år, kan du jämföra dessa med varandra.


Det kan antingen bli fler personer som har svarat eller nya svar för samma personer i den ihopslagna datamängden.

Man kan även matcha ihop data med hjälp av identitetsvariabler eller beräkna nya gruppdata, som sedan används som en ny datamängd för analys.Läsa in/skriva ut data till andra program

Du kan läsa in (importera) data från andra program med olika dataformat. Det kan vara vanliga textfiler (ascii), DIF, SISS, Dbase, Excel och webbenkät.
På motsvarande sätt kan du även skriva ut (exportera) data till andra program med dataformat som vanliga textfiler (ascii), DIF, SISS, xml, Dbase och Excel.


Tabell med medelvärden och Medelvärdesdiagram

Ett exempel på hur du kan analysera frågor i en enkät är att beräkna medelvärden på attitydfrågor både på hela datamängden samt uppdelat på t.ex. kön, d.v.s. män och kvinnor.
Du får då dels en tabell med värdena samt möjllighet att rita ett passande diagram till dessa data.

Ett sådant diagram kan vara ett Medelvärdesdiagram som visar kurvor både för hela datamängden samt för män respektive kvinnor.

eller t.ex. ett Stjärndiagram.Korstabell med liggande stapeldiagram

Du kan även korsa två frågor mot varandra och få en korstabell. Om du korsar t.ex. boende i landet mot en attitydfråga som trivsel kan du beräkna procentuell fördelning för varje landsdel.
En sådan tabell kan man sedan rita med t.ex. ett liggande stapeldiagram där man kan se fördelningen av svaren inom varje landsdel.Basstatistik på temperaturdata med stående stapeldiagram

Du behöver naturligtvis inte ha enbart enkätdata utan i SISS kan du analysera alla sorter av datavärden som t.ex. temperaturdata.
Du kan från Medelvärden m.m. få t.ex. medelvärde samt minimum och maximum. och sedan rita ett stående stapeldiagram på dessa värden.