Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter
Webbenkäter hos kunder

Logga in

Vi utför enkätprojekt med bl.a. webbenkäter efter Ditt önskemål. Läs mer!
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Diagramexempel
Alla diagram kan redigeras i diagramsystemet,
samt kopieras över till MS Word för rapportskrivning där.

Diagram 1


Flera diagram med liggande staplar. Dessa diagram
tar som du ser liten plats när det är få staplar.

Diagram 2


Enkelt stående stapeldiagram. Diagram som
visar procentuell fördelning i en fråga.

Diagram 3


Redigerat stående stapeldiagram. Du kan bl.a. ändra på färger
texter, axlar och annat genom att dubbelklicka på objekten.

Diagram 4


Stjärndiagram som visar medelvärde i ett antal
attitydfrågor för både män och kvinnor och totalt.

Diagram 5


Kvalitetsdiagram som visar både en frekvenstabell och medelvärdesprofil.

Diagram 6


Kvalitetsdiagram med enkätfrågor.

Diagram 7


Ett Fördelningsdiagram som visar andelen som är negativa mot andelen som är positiva.

Diagram 8


Ett Frekvensdiagram visar med liggande staplar fördelningen av svaren.

Diagram 9


Ett indelningsdiagram delar upp svaren för en fråga i undergruppper
som i detta exempel är i Kön, Landsdel och Åldersklass.

Diagram 10


Ett enkelt liggande stapeldiagram.

Diagram 11


Medelvärdesdiagram kan användas för att visa t.ex. temperaturer.

Diagram 12


Lådagram visar medianer, kvartiler och percentiler för t.ex. månadsinkomster.

Diagram 13


Prioriteringsmatris används för att mäta t.ex. nöjdkundindex.
I detta exempel kan man se att Utbildning är viktigt men den är inte bra.

Diagram 14


Prioriteringsdiagram används på liknande sätt för att bestämma kvalité.
Här kan du se att man tycker det är viktigast att det är roligt att gå till
jobbet och att detta får ett rätt bra medelbetyg på 4.9 på en skala 1-6.

Diagram 15


Stående staplar summerade till 100%

Diagram 16


Cirkeldiagram som visar procentuell fördelning i fråga om bemötande.

Diagram 17


Grupper av stående staplar.

Diagram 18


Indelningsdiagram med medelvärden på ålder inom olika grupper.