Tillbaka

Avtal för SISS med SISS-server

1. Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och ANASYS AB (ANASYS), med avseende abonnemang på SISS med SISS-server (Tjänsten). Kund måste vara myndig fysisk person (dvs. ha fyllt 18 år) eller juridisk person. Är ej Kund myndig är dennes målsman ansvarig. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.

2. Omfattning

Genom abonnemang på SISS med SISS-server upplåter ANASYS utrymme samt tillgång till ANASYS:s system för innehållshantering och publicering i syfte att lagra och publicera Kundens enkäter via Internet samt att använda SISS på sin dator.

3. Ansökan om Tjänsten

Avtal om Tjänsten ingås på elektronisk väg genom att Kunden ansöker via ANASYS:s hemsida. Kunden accepterar Avtalet genom att slutföra det elektroniska ansökningsförfarandet. Vid ansökan om Tjänsten förpliktar sig kunden att uppge korrekta adressuppgifter.

4. Leverans av Tjänsten

Kunden skall så snart som möjligt som Avtal ingåtts över Internet erhålla de uppgifter som krävs för att kunna ta Tjänsten i bruk.

5. Ansvar för lösenord och överföring av information

Kunden erbjuds möjlighet att överföra information via Internet till Kundens utrymme på SISS-server via ANASYS:s system för enkäthantering och publicering. Efter registrering får Kunden användaridentitet och lösenord. Tjänsten gäller för en licens hos Kunden.

Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Om Kunden får kännedom om att någon annan än Kunden använder Tjänsten i Kundens ställe, är Kunden skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra det otillåtna användandet av Tjänsten samt meddela ANASYS därom.

6. Villkor för nyttjande av tjänsten

Kunden är i förhållande till ANASYS ensam ansvarig för den information som lagras och/eller tillhandahålls via Tjänsten. Information får inte strida mot lag, förordningar och myndighets föreskrifter eller god publicistisk sed. Information får inte heller ha ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för ANASYS eller annan. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för ANASYS eller någon annan och skall hålla ANASYS skadeslös för krav riktade från tredje man mot ANASYS på grund av användningen av tjänsten. Kunden får inte sälja plats till egna Kunder inom ramen för Tjänsten.

7. Ansvar för innehåll

ANASYS förbehåller sig rätten att ha tillåtelse att göra kontroller av informationen som Kunden publicerar via Tjänsten. Om en användare bryter mot Avtalet, förbehåller ANASYS sig rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan Kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande. ANASYS har rätt att omedelbart stänga Kundens anslutning till Tjänsten om Kunden trots påpekande:
· lagrar och/eller tillhandahåller information genom Tjänsten som strider mot lagar, förordningar och myndighets föreskrifter samt god publicistsed eller på annat sätt är stötande eller olämplig eller har ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för ANASYS eller annan, eller
· utan ANASYS:s samtycke vidareupplåter utrymme inom Tjänsten eller om Kunden trots påminnelse inte betalat inom angiven tid. Rätt att stänga Tjänsten föreligger inte om Kundens försummelse är av ringa betydelse eller om ANASYS medgivit anstånd med betalningen.

8. Driftavbrott, Felanmälan

Driftavbrott eller väsentlig störning i Tjänsten felanmäls till ANASYS och åtgärdas genom ANASYS försorg under ordinarie arbetstid. ANASYS lämnar ingen garanti med lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp.

9. Vidareupplåtelse

Kunden har inte rätt att vidareupplåta abonnemang på Tjänsten.

10. Pris och betalning

Kunden är skyldig att betala avgifter för Tjänsten enligt vid var tid gällande prislista. Betalning sker via faktura och gäller för antal beställda månader. Vid inloggning av tjänsten framgår hur många dagar som återstår innan abonnemanget upphör.

11. Ansvarsbegränsning

ANASYS ansvarar ej för den information som överförs genom Tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. ANASYS är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i Kundens, ANASYS:s eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador eller för någon sakskada, skada på egendom, utebliven vinst, förlorad data eller information, produktionsbortfall eller annan indirekt skada av vad slag det vara månde.

12. Force Majeure

ANASYS skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av Avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, avbrott i tele- eller nätkommunikationer, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som ANASYS skäligen inte kunnat förutse vid tiden för Avtalets slutande och vars följder ANASYS inte heller kunnat undvika eller övervinna.

13. Avtalstid

Avtalet löper under det antal beställda månaderna. ANASYS äger rätten att omedelbart säga upp Avtalet om Kund:
· sprider information som kan bedömas olaglig samt begår olaglig handling via Internet;
· bryter mot någon av punkterna i Avtalet;
· gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter;
· handlar på annat sätt som medför att avsevärd olägenhet uppstår för ANASYS, övriga användare av Tjänsten och därmed sammankopplade system. ANASYS har också rätt att med omedelbart verkan säga upp Avtalet och stänga av Kunden från Tjänsten om Kunden trots påminnelse ej betalat ersättning som förfallit till betalning och det utestående beloppet avser mer än en ringa del av den ersättning som förfallit till betalning.

14. Meddelande

Meddelanden som ANASYS skickar till Kunden i anledning av Avtalet skickas, enligt ANASYS:s fria val, genom brev eller till den e-postadress som Kunden uppgivit. Kunden är skyldig att meddela ANASYS snarast vid eventuella ändringar av adress eller telefon.

15. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet till annan. ANASYS har rätt att överlåta Avtalet till företag inom koncernen eller till företagsgrupp i vilken ANASYS ingår vid Avtalets ingående eller senare kan komma att ingå i.

16. Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.