Startsida

Rapporter med

Texter och procenttal

Tabeller och diagram

Enkätdata skapade

med en

slumpgenerator.En stor enkät med

frågor om

arbetsmiljön.Enkät med dubbla

frågor om hur bra

påståendet stämmer

samt hur viktigt

påståendet är.
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Arbetsmiljöenkäter och rapporter av insamlade svar.

SISS kan användas för att utforma valfria enkäter för kontroll av abetsmiljön. När du har genomfört kan du ta fram en stor mängd olika tabeller och diagram på enkätsvaren. Men du kan även utforma automatiska rapporter så om du t.ex. varje månad vill ta fram samma rapport på nya enkätdata tar detta enbart några sekunder. Du kan således enkelt och snabbt ta fram rapporter för olika företag, avdelningar, tidsintervall o.s.v.

En automatisk rapport framtagen på några sekunder

Denna rapport kan innehålla en blandning av texter, tabeller och diagram. Som du ser kan du i texterna ha med beräknade procental.

En stor enkät med arbetsmiljöfrågor

Här följer exempel på frågor som kan ställas för att ta reda på hur arbetsmiljön fungerar. Teoretiskt kan man ha hur många frågor som helst, men man bör tänka på hur många frågor som respondenten orkar svara på.
Fråga nr. 1    
Årtal för undersökningen
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fråga nr. 2    
Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

Fråga nr. 3    
Hur gammal är du?
< 21 år
21-35 år
36-50 år
51-65 år
> 65 år

Fråga nr. 4    
Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående
Gift/sambo

Fråga nr. 5    
Hur länge har du arbetat på företaget?
0-2 år
3-5 år
6-10 år
Längre än 10 år

Fråga nr. 6    
Vilken högsta skolutbildning har du?
Grundskola/folkskola
Gymnasium
Universitet/högskola (högst 2 års studier)
Universitet/högskola (minst 3 års studier)
Annan

Fråga nr. 7    
Hur många egna barn har du?
Inga barn
Ett barn
Två barn
Tre barn
Fyra eller fler barn

Fråga nr. 8    
Vilken är din bmi?
<18 Undervikt
18-25 Normal
25-30 Övervikt
>30 Fetma

Fråga nr. 9    
Hur skulle du beskriva din hälsa? 1 för sämsta tänkbara och 10 för bästa tänkbra.
1 Sämsta tänkbara
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Bästa tänkbara

Kost
  Ja Nej
10  Äter du frukost dagligen?
11  Ingår mer än kaffe/te och vitt bröd?
12  Äter du frukt dagligen?
13  Hinner du äta lunch på dagen?
14  Är lunchen oftast lagad (ej snabbmat eller smörgås)?
15  Ingår grönsaker med minst 1/3 av tallriken?
16  Undviker du att äta sent på kvällen?
17  Undviker du medvetet fett i kosten?

Frågor om hälsan i ditt arbete
  Sällan/aldrig Ibland Ofta Alltid
18  Anser du att din hälsa påverkas negativt av arbetet?
19  Har du en stresskänsla relaterad till ditt arbete?
20  Påverkas din nattsömn av arbetet?
21  Förekommer omorganisationer?
22  Riskerar du att utsättas för våld eller hot i arbetet?
23  Upplever du buller eller störande ljud på arbetet?

Frågor om trivsel i arbetet.
  Sällan/aldrig Ibland Ofta Alltid
24  Utsätts du för smärtsamma eller tröttsamma arbetsställningar i ditt arbete?
25  Utsätts du för monotona hand- eller armrörelser i ditt arbete?
26  Trivs du med ditt arbete?
27  Kan du påverka planeringen och/eller utförandet av arbetet?
28  Har du tillräckligt med tid för att hinna med ditt arbete?
29  Har du bra samarbete med din chef?

ARBETSVILLKOR
  Instämmer inte alls Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt
30  De tekniska hjälpmedlen för att genomföra arbetet fungerar bra
31  Lokalerna där arbetet bedrivs är rätt utformade med tanke på vad som ska presteras
32  Det finns tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna
33  Medarbetarna har inflytande och kontroll över sitt eget arbete
34  Lönerna ligger på en rimlig nivå/vad som är rimligt i branschen
35  Sjukfrånvaron är inte något problem.

ORGANISATION/LEDARSKAP
  Instämmer inte alls Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt
36  Alla får erkänsla för gjorda arbetsinsatser
37  Vi samarbetar bra inom alla delar organisationen
38  Chefer/medarbetare visar respekt för varandra
39  Företaget är jämställt och demokratiskt
40  Ledarskapet är tydligt, klart och accepterat av alla.
41  Det finns hanterbara och klara rutiner för t ex kvalitet och miljö.

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG
  Instämmer inte alls Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt
42  Det finns en vilja att lära nytt och till positiva förändringar
43  Det är en positiv stämning på arbetsplatsen
44  Det finns en "vi-anda" på företaget
45  Här på företaget tar man tillvara medarbetarnas förslag och idéer
46  Utvecklingsmöjligheterna för enskilda medarbetare är goda
47  Engagemanget för positiva förändringar är högt bland alla anställda

FRAMTID/STRATEGI
  Instämmer inte alls Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt
48  Det finns en vilja till tillväxt i företaget
49  Ekonomin är god och stabil i företaget
50  Det är ett kreativt klimat på arbetet
51  Det satsas en hel del på att utveckla produkterna/tjänsterna inom företaget
52  Det finns en klar affärsidé med klara mål för framtiden
53  Alla medarbetare inom företaget vet vilka produkter/tjänster som är lönsamma

KUNDER
  Instämmer inte alls Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt
54  Det har tillkommit många nya bra kunder på senare år
55  Vi har ett system för att försäkra oss om att vi har nöjda kunder
56  Kunskaperna om vad kunder önskar är goda
57  Det finns utvecklade planer för att möta konkurrens
58  Det finns en marknadstrategi som alla känner till
59  Vi har ett nära samarbete med våra största kunder/intressenter

Arbetsgruppen
  Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt
60  Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet.
61  Jag trivs i arbetsgruppen.
62  Vi respekterar varandra i arbetsgruppen.
63  Det finns en öppenhet i arbetsgruppen.
64  Jag får uppskattning från mina arbetskamrater.
65  Vi i arbetsgruppen har roliga aktiviteter utanför arbetet.

Arbetssituation
  Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt
66  Jag kan påverka min arbetssituation.
67  Jag har en bra fysisk arbetsmiljö.
68  Jag blir "sedd" av min närmaste chef.
69  Jag har förtroende för min närmaste chef.
70  Jag får feed-back (återkoppling) på mitt arbete från min närmaste chef.
71  Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.
72  Min närmaste chef håller tillräckligt ofta bra utvecklingssamtal med mig.

Utveckling
  Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt
73  Jag får den information jag behöver för att göra ett bra arbete.
74  Jag har en rimlig arbetsbelastning.
75  Jag har den kompetens som mitt arbete behöver.
76  Jag får möjlighet till kompetensutveckling.

Arbete
  Ja. ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig
77  Trivs Du med Ditt arbete/arbetsuppgifter?
78  Trivs Du med Dina arbetskamrater?
79  Har Du möjlighet att påverka ditt arbete/arbetsuppgifter?
80  Är Du orolig för framtiden vad gäller Ditt arbete?

Fråga nr. 81    
Hur många timmar per månad arbetar Du övertid?
< 5 tim
5-10 tim
11-20 tim
> 20 tim

Stress och besvär
  Ja. ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig
82  Upplever Du problem med "stress" i arbetslivet?
83  Upplever Du problem med "stress" i privatlivet?
84  Har Du besvär från rörelseorganen? (rygg, nacke, axlar, leder mm)

Fråga nr. 85    
Motionerar Du?
3 ggr eller mer per vecka
1-2 ggr per vecka
Då och då
Nej, aldrig

Fråga nr. 86    
Hur många gånger har Du haft sjukfrånvaro under senaste 12-månadersperioden?
0 ggr
1 - 3 ggr
4 -6 ggr
> 7 ggr

Organisationsfokus - Resultat/Mål
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
87  Jag har möjlighet att göra ett bra arbetsresultat på den tid som finns till förfogande.
88  Målen för mitt arbete är klart uttalade.
89  Målen för mitt arbete är realistiska att nå.
90  De resultat som förväntas av mig är klart uttryckta.

Medarbetarfokus - Resultat/Mål I fråga 15, 36, 39, 42 m.fl. står "arbetsenhet" och då menas i regel den
grupp av medarbetare som din närmaste chef ansvarar för. Om du är chef
avses i regel den ledningsgrupp som din närmaste chef ansvarar för.

  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
91  Jag vet vad som krävs av mig för att nå målen för mitt arbete.
92  Jag bidrar till att målen för mitt arbete blir tydliga.
93  Jag arbetar aktivt för att verksamhetsmålen för vår arbetsenhet ska uppfyllas.

Ledarfokus - Resultat/Mål Markera det svar som genomsnittligt ligger närmast. Du bör markera "Kan ej ta ställning" hellre än
att markera en uppfattning om du känner att du har för litet underlag för att kunna bedöma din närmaste chef,
t.ex. om denne har varit din chef under en för kort period för att du ska kunna ta ställning.

  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
94  Min närmaste chef uttrycker sina krav och förväntningar på mig.
95  Min närmaste chef ger återkoppling på mina arbetsresultat.
96  Min närmaste chef har förmåga att göra nödvändiga prioriteringar.

Stress
  Varje dag Ett par dagar per vecka En dag per vecka Ett par dagar per månad Någon gång per år Inte alls
97  Har du sömnsvårigheter, huvudvärk eller magproblem (som du tror eller vet har med arbetet att göra)?
98  Händer det att du är utsatt för kraftig stress i arbetet?
99  Händer det att du är så trött efter arbetet att du har svårt att umgås med familj, träffa vänner, utöva någon hobby eller dylikt?

Fråga nr.100    
Om du ofta är stressad: finns det tid för återhämtning genom att du kan jobba lite lugnare några andra dagar?
Ja
Ja, i stort sett
Nej, tveksamt
Nej, inte alls
Kan inte ta ställning

Fråga nr.101    
Hur bedömer du ditt hälsotillstånd för närvarande? Är det
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vill ej svara på denna fråga

Har du några fysiska besvär (smärtor, stelhet, sveda m.m.) som du tror eller vet beror på ditt arbete?
  Varje dag Ett par dagar per vecka En dag per vecka Ett par dagar per månad Någon gång per år Inte alls
102  I hand/handled
103  I underarm, överarm, skuldra
104  I nacke/rygg
105  I ögon
106  Hudbesvär
107  Luftrörs-/andningsbesvär

Besväras du i något eller några av följande avseenden på din arbetsplats?
  Varje dag Ett par dagar per vecka En dag per vecka Ett par dagar per månad Någon gång per år Inte alls
108  Störande ljud
109  Dålig ventilation
110  Torr luft
111  Dålig belysning
112  Dålig städning

Organisationsfokus - Engagemang
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
113  Vi har tillräckligt med tillfällen då vi kan diskutera och få information om verksamheten.
114  Vi deltar aktivt i vår arbetsenhets möten.
115  Vi får stöd och uppmuntran när vi kommer med förslag till förbättringar.
116  Vi ger varandra återkoppling (feedback) på varandras arbete.

Medarbetarfokus - Engagemang
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
117  Jag deltar aktivt i vår arbetsenhets verksamhetsplanering.
118  Jag trivs med att arbeta inom KFM.
119  Jag upplever att jag har ett stimulerande arbete.
120  Jag deltar aktivt i vår arbetsenhets möten.
121  Jag deltar aktivt i att utveckla verksamheten på vår arbetsenhet.

Ledarfokus - Engagemang
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
122  Min närmaste chef skapar förutsättningar för ett positivt engagemang inom vår arbetsenhet.
123  Min närmaste chef stödjer och inspirerar oss att göra ett bra arbete.

Organisationsfokus - Samverkan/Öppenhet
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
124  Vår arbetsmiljö präglas av ett öppet och positivt arbetsklimat.
125  På vår arbetsplats känner vi oss respekterade som individer.
126  Det råder bra stämning inom min arbetsenhet.
127  Vi har en väl fungerande samverkan inom vår arbetsenhet.
128  Vi delar med oss av våra kunskaper och lär av varandra.

Medarbetarfokus - Samverkan/Öppenhet
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
129  Jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter till andra.
130  Jag ser till att jag får ta del av mina kollegors kunskaper och erfarenheter.
131  Jag pratar gärna positivt om mitt arbete med anhöriga, vänner och bekanta.
132  Jag respekterar andras åsikter och olika sätt att vara.
133  Jag förmedlar aktivt information och kunskaper som jag tror att andra har användning för i sitt arbete.

Ledarfokus - Samverkan/Öppenhet
  Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt
134  Min närmaste chef skapar förutsättningar för att vi ska kunna arbeta bra tillsammans och lära av varandra.
135  Min närmaste chef skapar förutsättningar för en bra gemenskap och ett tillåtande arbetsklimat.
136  Min närmaste chef visar respekt för mig som medarbetare.

Individuella utvecklings- och utbildningsplaner
  Aldrig eller inte alls Sällan eller nej, ganska lite Ibland eller både och Ja, för det mesta eller ja, ganska mycket Ja alltid eller ja, i hög grad Kan ej ta ställning
137  Är du intresserad av att öka din kompetens?
138  Känner du dig delaktig i planeringen av din egna arbetsinsats?
139  Har du möjlighet att lära dig nya saker i ditt arbete?
140  Upplever du att du har tillräcklig kompetens för att klara alla dina arbetsuppgifter?
141  Får du den kompetensutveckling du anser att du behöver?

Fråga nr.142    
Upplever du samstämmighet mellan ditt ansvar och dina befogenheter?
Aldrig eller inte alls
Sällan eller nej, ganska lite
Ibland eller både och
Ja, för det mesta eller ja, ganska mycket
Ja alltid eller ja, i hög grad
Kan ej ta ställning

God arbetsmiljö
  Aldrig eller inte alls Sällan eller nej, ganska lite Ibland eller både och Ja, för det mesta eller ja, ganska mycket Ja alltid eller ja, i hög grad Kan ej ta ställning
143  Trivs du på jobbet?
144  Känner du dig engagerad i ditt arbete?
145  Är du nöjd med dina arbetstider?
146  Upplever du att du har tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?
147  Har du tillgång til den arbetsutrustning som du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter?
148  Upplever du ditt arbete stimulerande och intressant
149  Känner du att du kan påverka din arbetssituation?
150  Hanteras konflikter på ett bra sätt på din avdelning?

Samarbete
  Aldrig eller inte alls Sällan eller nej, ganska lite Ibland eller både och Ja, för det mesta eller ja, ganska mycket Ja alltid eller ja, i hög grad Kan ej ta ställning
151  Har ni ett bra samarbete inom din avdelning?
152  Känner du arbetsglädje?
153  Är det god stämning på din arbetsplats?
154  Trivs du med dina närmaste arbetskamrater?

Ledarskap
  Aldrig eller inte alls Sällan eller nej, ganska lite Ibland eller både och Ja, för det mesta eller ja, ganska mycket Ja alltid eller ja, i hög grad Kan ej ta ställning
155  Är du nöjd med hur din chef leder och planerar verksamheten inom din avdelning?
156  Ger din chef dig det stöd du behöver i ditt arbete?
157  Är du nöjd med hur din chef hanterar konflikter?
158  Visar din chef uppskattning när du gjort en bra insats?
159  Är du nöjd med hur din din chef genomför utvecklingssamtal?


Enkät med metoden att använda viktighet

Här följer exempel på en enkät där alla frågor är en dubbelfråga. Man frågar både om ett påstående stämmer samt om hur viktigt påståendet är. Skalan ligger i detta fall på enbart tre nivåer. Analysen görs då med frekvenser i stället för med medelvärde.
Organisationsfokus - Resultat/Mål
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 1
Jag har möjlighet att göra ett bra arbetsresultat på den tid som finns till förfogande.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 2
Målen för mitt arbete är klart uttalade.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 3
Målen för mitt arbete är realistiska att nå.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 4
De resultat som förväntas av mig är klart uttryckta.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Medarbetarfokus - Resultat/Mål
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 5
Jag vet vad som krävs av mig för att nå målen för mitt arbete.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 6
Jag bidrar till att målen för mitt arbete blir tydliga.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 7
Jag arbetar aktivt för att verksamhetsmålen för vår arbetsenhet ska uppfyllas.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Ledarfokus - Resultat/Mål
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 8
Min närmaste chef uttrycker sina krav och förväntningar på mig.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 9
Min närmaste chef ger återkoppling på mina arbetsresultat.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 10
Min närmaste chef har förmåga att göra nödvändiga prioriteringar

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Organisationsfokus - Engagemang
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 11
Vi har tillräckligt med tillfällen då vi kan diskutera och få information om verksamheten.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 12
Vi deltar aktivt i vår arbetsenhets möten.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 13
Vi får stöd och uppmuntran när vi kommer med förslag till förbättringar.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 14
Vi ger varandra återkoppling (feedback) på varandras arbete.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Medarbetarfokus - Engagemang
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 15
Jag deltar aktivt i vår arbetsenhets verksamhetsplanering.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 16
Jag trivs med att arbeta inom KFM.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 17
Jag upplever att jag har ett stimulerande arbete.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 18
Jag deltar aktivt i vår arbetsenhets möten.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 19
Jag deltar aktivt i att utveckla verksamheten på vår arbetsenhet.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Ledarfokus - Engagemang
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 20
Min närmaste chef skapar förutsättningar för ett positivt engagemang inom vår arbetsenhet.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 21
Min närmaste chef stödjer och inspirerar oss att göra ett bra arbete.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Organisationsfokus - Samverkan/Öppenhet
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 22
Vår arbetsmiljö präglas av ett öppet och positivt arbetsklimat.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 23
På vår arbetsplats känner vi oss respekterade som individer.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 24
Det råder bra stämning inom min arbetsenhet.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 25
Vi har en väl fungerande samverkan inom vår arbetsenhet.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 26
Vi delar med oss av våra kunskaper och lär av varandra.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Medarbetarfokus - Samverkan/Öppenhet
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 27
Jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter till andra.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 28
Jag ser till att jag får ta del av mina kollegors kunskaper och erfarenheter.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 29
Jag pratar gärna positivt om mitt arbete med anhöriga, vänner och bekanta.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 30
Jag respekterar andras åsikter och olika sätt att vara.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 31
Jag förmedlar aktivt information och kunskaper som jag tror att andra har användning för i sitt arbete.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt

Ledarfokus - Samverkan/Öppenhet
Välj det svarsalternativ som passar bäst

  För mig är det
Så här tycker jag
Fråga 32
Min närmaste chef skapar förutsättningar för att vi ska kunna arbeta bra tillsammans och lära av varandra.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 33
Min närmaste chef skapar förutsättningar för en bra gemenskap och ett tillåtande arbetsklimat.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt
Fråga 34
Min närmaste chef visar respekt för mig som medarbetare.

Mindre viktigt
Oförändrat
Viktigare
Instämmer inte
Varken/eller
Instämmer helt